Felmeddelande

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /homepages/26/d570025661/htdocs/icdf/includes/file.phar.inc).

Stadgar

STADGAR FÖR PSALTO,

KRISTNA DANSGEMENSKAPEN I SKANDINAVIEN, fastställda 940910 och ändrade genom årsmötesbeslut 120928, 140920 och 201024NAMN:

§ 1.1 Föreningens namn är Psalto - Kristna Dans Gemenskapen i Skandinavien. 

Dess engelska namn är Christian Dance Fellowship of Scandinavia (CDFSK).
Föreningen är medlem i International Christan Dance Fellowship (ICDF).

TROSSATSER:

§ 2.1 Föreningen, som en del av kyrkan/ Kristi kropp, tror på en enda Gud: Fader, Son och Helig Ande samt bekänner sig till de Nicenska och Apostoliska trosbekännelserna och grundar sin tro och lära på Bibeln som Guds ord.

Den bejakar att:

a) Gud Fadern, vår Skapare, är allsmäktig, helig och nådig.

b) Jesus Kristus Messias, vår Frälsare, är Herre och Gud, Ordet som blev människa, Guds son. Han är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom Honom (Joh. 1:14, 14:6).

c) Den Helige Ande vår livgivare, förnyar, helgar och styrker de troende.

d) Vi är skapade av Gud till en enhet: kropp, själ och ande. Med hela vår varelse får vi med dans/rörelse visa pâ och ära Gud.

 

SYFTEN

SAMMANFATTNING:

Att ära Gud genom dans. Att bidra till gemenskap och enhet nationellt och internationellt. Att finnas till som en resurs för att främja dans/rörelse som ett uttryck för den kristna tron.

§ 3.1 Att ära Gud genom dans; tjänande både dem i och utanför församlingen.

§ 3.2 Att skapa en gemenskap där medlemmar av alla kristna samfund kan dela sina erfarenheter av dans och rörelse.

§ 3.3 Att de som uttrycker sin kristna tro genom dans/ rörelse eller stödjer detta skall uppmuntras till medlemskap i Psalto för att:

a) få och ge uppmuntran och stöd

b) dela/utbyta tankar och idéer

c) arbeta för mångfald i teknik, metoder och stilar

d) öka förståelse och skapa enhet mellan amatörer och professionella, samt mellan dem i kyrkliga och profana sammanhang

e) verka för enhet i Kristi kropp

f) ge Psalto ekonomiskt stöd

§ 3.4 Att undervisa enskilda och grupper i dans/rörelse för att höja kvaliteten på olika områden inom denna tjänst genom workshops, framträdanden, konferenser/läger/ träffar och bidra med andra resurser som t ex böcker, artiklar, filmer, undervisningsmaterial och resurspersoner.

§ 3:5 Att presentera och skapa förståelse för dansens tjänst och teologi i församlingen. Att främja dansens utveckling som en naturlig och integrerad del av församlingens liv i tron att dansen har en viktig funktion, speciellt för följande:

a) att vi ska älska Gud med hela vårt jag; hjärta, själ, förstånd och kraft (Mark 12:30)

b) att befria och hela människor och förhärliga Gud

c) att stimulera till den enskildes och församlingens utveckling

d) att gestalta evangeliet

e) att utveckla uppskattning för skönhet och kreativitet

f) att förespråka en hälsosam syn på kroppen

§ 3.6 Att med sin närvaro som förening i den svenska dansvärlden, vara ett positivt kristet inflytande och att stödja kristna som studerar eller arbetar med dans på olika sätt.

§ 3.7 Att ge ut ett återkommande nyhetsbrev.

§ 3.8 Att uppmuntra bildandet av regionala och lokala föreningar inom Psalto.

§ 3.9 Att stödja ICDF och skapa en dialog mellan olika CDF's och med andra föreningar som har liknande målsättningar för:

a) att utbyta idéer och kunskap, för stimulans och utveckling

b) samarbete mellan olika konstnärer för att skapa verk med hög kvalitet

IDEELL FÖRENING

§ 4.1 Föreningen är ideell och alla inkomster och tillgångar går till att förverkliga Psaltos syften. Ingen del av inkomst eller egendom kommer att betalas, överföras eller ges direkt eller indirekt till medlemmar av Psalto. Däremot skall inget hindra betalning i god tro som ersättning till någon anställd i Psalto eller till någon medlem som ersättning för material eller service som Psalto mottagit och i enlighet med vad som föreskrivs i svensk skatte lagstiftning. Medlemmar i styrelsen skall inte avlönas förutom för självutlägg och för hyra (lämpligt sätt) av egendom uthyrd till Psalto.

§ 4.2 Psaltos tillgångar skall komma från den årliga medlemsavgiften, gåvor och andra källor, grundat på beslut godkänt av riksstyrelsen på styrelsemöte.

§ 4.3 Tillgångar och egendom skall användas på det sätt som riksstyrelsen beslutar.

§ 4.4 Vid frågor av större ekonomisk art skall medlemsmöte hållas, där minst 2/3 av de närvarande medlemmarna måste ge sitt godkännande.

MEDLEMSKAP

§ 5.1 Medlemskap är öppet för alla som bejakar §2 i stadgarna och som vill stödja användandet av dans och rörelse som uttryck för denna tro.

§ 5.2 Varje medlem ska betala en årlig avgift vilken fastställs av årsmötet.

§ 5.3 Riksstyrelsen skall upprätta och inneha ett medlemsregister enligt föreskrivna regler.

§ 5.4 Endast medlemmar får rösta under årsmöte/medlemsmöte eller väljas in i olika styrelser och arbetsuppgifter.

STYRELSEMEDLEMMARS LÖFTE

§ 6.1 Alla medlemmar som blir invalda i riksstyrelsen eller någon regional styrelse skall:

a) tillhöra en kristen församling

b) dela Psaltos trossatser och syften (§2 och 3), samt avlägga följande löfte vid inval:

"JAG __________DELAR PSALTOS TROSSATSER OCH SYFTEN, SAMT BEJAKAR ATT GUD UNDER DENNA TID HAR KALLAT MIG TILL ATT TA ANSVAR SOM MEDLEM I STYRELSEN I PSALTO I SVERIGE. MED GUDS NÅD OCH HJÄLP, FÖRBINDER JAG MIG SOM STYRELSEMEDLEM VID ATT TJÄNA JESUS KRISTUS MIN FRÄLSARE OCH HERRE OCH FÖRVERKLIGA PSALTOS SYFTEN."

RIKSSTYRELSEN

§ 7.1 Psalto skall administreras av en riksstyrelse, som skall väljas på årsmöte eller på ett extra årsmöte av medlemmar i Psalto.

§ 7.2 Riksstyrelsen skall bestämma över och hantera föreningens förehavanden i överensstämmelse med dessa stadgar. Riksstyrelsen som är underordnad medlemsmöte/årsmöte har befogenheter att göra det som är lämpligt för att förverkliga Psaltos syften, tillika det som enligt dessa stadgar skall beslutas på ett medlemsmöte/årsmöte.

§ 7.3 Riksstyrelsen skall bestå av:

a) ordförande/samordnare

b) vice ordförande

c) sekreterare

d) kassör

e) ordinarie ledamöter

f) regionala ordförande/samordnare

§ 7.4 Medlem i riksstyrelsen väljs på 2 år från och med årsmötet då de valdes, med undantag av årsmötet under vilket föreningen bildades då ordförande och kassör väljs på 3 år. Alla medlemmar kan väljas om efter att deras perioder har fullgjorts.

§ 7.5 Styrelsemöte skall hållas minst var tredje månad.

§ 7.6 Riksstyrelsen kan bilda arbetsgrupper för speciella ändamål, och ger dem den auktoritet som bedöms riktig. En arbetsgrupp skall bestå av antingen:

a) en medlem från riksstyrelsen och/eller

b) en regional ordförande/samordnare och/eller

c) en medlem som är rekommenderad av riksstyrelsen

§ 7.7 Riksstyrelsen kan utse en regional representant i områden som inte har någon regional styrelse.

ÅRSMÖTE

§ 8.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före november månads utgång. På ett årsmöte måste minst 5 % eller 11 registrerade medlemmar (beroende på vilket som är störst till antalet) vara närvarande för att årsmötet skall vara beslutsmässigt. Årsmötet kan även ske med hjälp av internet, i realtid.

§ 8.2 Årsmötet kungörs senast 3 månader före sammanträdet. Årsmöteshandlingar, valberedningens förslag, styrelsens förslag och ev motioner skall utsändas senast 1 månad före årsmötet till medlemmarna.

§ 8.3 Rätt att till ordinarie årsmöte väcka förslag tillkommer riksstyrelsen, de regionala styrelserna samt enskilda medlemmar.

§ 8.4 Förslag/motioner som skall behandlas av ordinarie årsmöte skall vara riksstyrelsen tillhanda för beredning senast 2 månader före fastställt årsmöte.

§ 8.5 Årsmötet skall behandla följande:

a) mötets stadgeenliga utlysande

b) val av ordförande, sekreterare, två justerare tillika rösträknare för årsmötet

c) upprättande av röstlängd

d) godkännande av dagordning

e) föregående årsmötesprotokoll

f) redovisning av verksamhets-, räkenskaps- och revisionsberättelse

g) frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsen

h) valberedningens förslag

i) val av riksstyrelse

j) val av revisor och en revisorsuppleant

k) val av valberedning

l) förslag från riksstyrelsen och inkomna förslag/motioner

m) övriga ärenden

§ 8.6 Styrelsen äger rätt att inkalla till ett extra årsmöte när styrelsens majoritet anser detta påkallat. Kallelse med angivande av tid, plats och motiv för ett extra årsmöte skall skickas ut till medlemmarna senast 2 månader före det extra årsmötet. Endast de punkter för vilka mötet kallades skall tas upp. Extra årsmöten kan även ske med hjälp av internet, i realtid.

§ 8.7 Rösterna kan avges via e-mail. Sekretessen för personval kan bevaras genom att en icke medlem utses att vidarebefordra de rösterna.

MÖTESORDNING

§ 9.1 På ett medlemsmöte måste minst 5 % eller 11 registrerade medlemmar (beroende på vilket som är störst till antalet) vara närvarande för att årsmötet skall vara beslutsmässigt. Medlemsmötet kan även ske med hjälp av internet, i realtid.

§ 9.2 En medlem kan ge en annan medlem fullmakt att rösta för honom/henne samt representera honom/henne på ett medlemsmöte.

§ 9.3 På ett styrelsemöte måste minst tre ledamöter vara närvarande, förutom om ledamöternas antal överstiger fem personer då minst hälften måste vara närvarande för att mötet skall vara beslutsmässigt.

§ 9.4 En regional ordförande/samordnare kan ge en medlem i sin styrelse fullmakt att rösta för eller att representera samordnaren muntligt på riksstyrelsens möten.

§ 9.5 Beslut skall helst tas i samstämmighet, eller genom röstning, och i händelse av lika röstetal får ordföranden utslagsröst.

§ 9.6 Riksstyrelsen skall ansvara för att riktiga protokoll förs under alla Psaltos möten; i riksstyrelsen, på medlemsmöte, i regionala styrelser och i arbetsgrupper. Protokollen är giltliga först när de är underskrivna av ordföranden för mötet och justerare.

KALLELSE

§ 10.1 Alla registrerade medlemmar skall kallas senast 1 månad före årsmöte/medlemsmöte och 2 månader före extra årsmöte. Styrelseledamöter skall kallas minst 7 dagar före styrelsemöte. Dagordningen skall skickas ut samtidigt med kallelsen.

ENTLEDIGANDE

§ 11.1 Entledigande sker om ledamot i riksstyrelsen:

a) skriftligen avsäger sig styrelsemedlemsskap

b) upphör som medlem

c) är avsatt enligt beslut under medlemsmöte

d) enligt styrelsen inte följer löftet vid inval (se§ 6.1b) eller stadgarna

e) är frånvarande utan medgivande av riksstyrelsen från alla dess möten under en sexmånaders period

f) inte tar del i styrelsens arbete/beslut under en sexmånaders period utan medgivande av riksstyrelsen

§ 11.2 Om entledigande sker kan riksstyrelsen enhetligt besluta att utse en medlem ur Psalto att ta den lediga platsen. Medlemmen skall delta under samma tidsperiod som ledamoten den ersätter var vald för.

§ 11.3 Riksstyrelsen kan när som helst enhetligt besluta att utse ytterligare ledamöter. De skall anses ha börjat sin period vid föregående årsmöte.

VAL

§ 12.1 Nomineringar till riksstyrelsen skall ske skriftligt eller muntligt Alla skriftliga nomineringar skall undertecknas av två medlemmar från Psalto och ha den nominerade personens godkännande, samt vara riksstyrelsen tillhanda skriftligen 2 månader innan årsmöte. Muntliga nomineringar skall stödjas av två medlemmar från Psalto och ha den nominerade personens godkännande. Alla nominerade skall ha läst § 2, 3 och 6 i stadgarna samt instämma i dem. att bli vald.

§ 12.2 Röstning skall ske för alla nomineringar under årsmötet. Den nominerade måste ha minst 50% av rösterna för att bli vald.

§ 12.3 Röstning gällande personval skall ske genom sluten omröstning.

RÄKENSKAP/REVISION

§ 13.1 Riksstyrelsen skall se till att erforderliga räkenskapsböcker förs. Räkenskapsböckerna skall förvaras på Psaltos huvudkontor eller på annan plats som riksstyrelsen anser lämplig.

§ 13.2 Föreningens firma skall tecknas av den som riksstyrelsen bemyndigar. Dock skall högst två av föreningens styrelseledamöter samtidigt ha rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§ 13.3 Styrelsen skall överlämna verksamhetsberättelse och upprätta ett bokslut senast 2 månader före årsmöte. Revisorn skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen 1 1/2 månad före årsmöte.

REGIONALA/LOKALA STYRELSER

§ 14.1 Majoriteten av de medlemmar som bor i en region har rätt att välja en regional styrelse bland sina medlemmar.

§ 14.2 Regionala styrelser skall bestå av:

a) regional ordförande/samordnare

b) vice ordförande

c) minst två ordinarie ledamöter

Dessa väljs på ett år på regionala årsmöten och kan väljas om efter att deras perioder fullgjorts.

§ 14.3 Regionstyrelsen - som är underordnad stadgarna, riktlinjer dragna av riksstyrelsen samt beslut tagna på medlemsmöte/årsmöte - har befogenheter att göra det som är lämpligt för att förverkliga föreningens syften inom den regionen i vilken regionstyrelsen är verksam.

§ 14.4 Angående regionala årsmöten se § 8, 10, 12.

§ 14.5 Regionstyrelsen skall verka enligt § 9,11, 13.

AVSTÄNGNING

§ 15.1 Om medlem aktivt agerar mot Psaltos syften och dess stadgar kan riksstyrelsen besluta om medlemmen skall bli avstängd från sitt medlemskap, dock först sedan berörd medlem givits tillfälle att yttra och förklara sig. Medlemmen äger rätt att överklaga riksstyrelsens beslut till styrelsen hos ICDF.

REFERENSGRUPP

§ 16.1 Riksstyrelsen skall utse en referensgrupp från olika huvudgrupper inom den svenska kristenheten. Konstnärlig rådgivare kan också utses.

LOGO OCH NAMN

§ 17.1 Föreningens namn och logotype skall vara skyddat i patent och registreringsverket och får bara användas med Psaltos tillåtelse.

FÖRÄNDRING I STADGAR

§ 18.1 Stadgarna kan inte ändras utan godkännande från 2/3 av medlemmarna närvarande på årsmöte. Förslag till stadgeändringar måste vara riksstyrelsen tillhanda senast 2 månader före fastställt årsmöte för beredning. Riksstyrelsen avger sitt förslag till medlemmarna en månad före årsmöte, se § 8.2.

UPPLÖSNING

§ 19.1 Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insänds minst 2 månader före årsmötet till riksstyrelsen. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten.

§ 19.2 Om Psalto upplöses skall övertalig egendom inte delas ut till medlemmar i Psalto, utan ges till annan/andra ideella föreningar som har liknande mål som Psalto, som bestäms under årsmöte då upplösning sker.

Connecting our faith and calling in movement